Tlačivá - Poľovníctvo

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Tlačivá


 Stíhanie disciplinárnych previnení od nadobudnutia platnosti a účinnosti zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve do schválenia Disciplinárneho poriadku Slovenskej poľovníckej komory

 Disciplinárny poriadok Slovenského poľovníckeho zväzu

 Hlavné smery činnosti schválené po IX. sneme SPZ

 Metodické pokyny pre činnosť dozorných rád organizačných jednotiek SPZ

 Organizačný a rokovací poriadok SPZ. Podľa § 12 ods. 4 písm. b) Stanov SPZ, vydáva rada SPZ tento organizačný a rokovací poriadok SPZ (ďalej len „ORP“).

 Organizačný a rokovací poriadok SPZ. Podľa ustanovenia § 35 ods. 1 Stanov SPZ vydáva rada SPZ tento organizačný a rokovací poriadok SPZ.

 Príloha č. 3 Stanov SPK: „Symboly SPK: znak-logo, zástava, pečiatka, hymna“

 Oznámenie a poskytnutie návrhu zmluvy

 Smernica pre kontrolnú činnosť dozorných rád organizačných zložiek Slovenského poľovníckeho zväzu

 Zmena a doplnenie Stanov SPK

 Stanovy Slovenskej poľovníckej komory - aktuálne úplné znenie

 Zmena a doplnenie Stanov SPK - Na zasadnutí snemu SPK 10.11.2012

 Stanovy Slovenského poľovníckeho zväzu (úplné znenie) - Prvá časť - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 Stanovy Slovenskej poľovníckej komory aktuálne úplné znenie - Prvá časť - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 ZÁKON z 16. júna 2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 Uznesenie IX. snemu SPZ

 VYHLÁŠKA Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 171/1975 Zb., ktorou sa mení výpočet zveri v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 222/2001 Z.z. (úplné znenie)

 VYHLÁŠKA Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 555/2003 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 Zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení zákona č. 99/1993 Z. z. (úplné znenie)

 ZÁKON o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 190/2003 Z. z.

 VZOR - ZMLUVA o spôsobe a forme minimalizácie škôd spôsobovaných zverou a na zveri uzavretá v súlade s § 26 ods. 1, písm. l) zákona č. 115/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z.z. a o doplnení zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon)

 Zmluva o užívaní poľovného revíru uzatvorená v zmysle § 13 a nasl. zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve

 Aktivovanie DEMO testov na rok 2011

 Smernica pre kontrolnú činnosť dozorných rád organizačných zložiek Slovenskej poľovníckej komory 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky